Hợp âm: Đôi bờ (Che sarà - Qui saura) - Jimmy Fontana,Lân Thanh - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát | chords.vip (2023)

Intro: (theo trình bày của ca sĩ Anh Tú)

[D][A][Bm][A][G][A][D][D]
[G][A][D][Bm][Em][A7][D]

Đêm [D] qua anh mơ thấy [A] em yêu đến trong mộng [D] buồn
Dĩ [G] vãng thoáng tới đốt [A] cháy trái tim thương [D] em
Khóe [G] mắt đẫm ướt mái [A] tóc xõa mới chấm [D] vai cho anh thương em ngàn [Bm] đời
Anh [Em] kêu tên em qua [A] vùng biển sáng chân [D] trời

Bóng con [D] thuyền vượt ngàn [Bm] trùng lệ trào [F#m] dâng
Lời anh [G] kêu tan trong gió [A] reo sóng dâng bao [D] la
Và từ [G] đây mãi mãi mất [A] nhau mãi mang thương [D] đau mây đen giăng [Bm] mờ
Để duyên [Em] ngâu chia đôi [A] bờ, tình mãi mong [D] chờ

Đêm [D] qua anh mơ bóng [A] quê xưa bước anh trở [D] về
Đứng [G] dưới bóng mát, đến [A] đón em khi tan [D] trường
Dáng [G] cũ luyến nhớ đã [A] cách mấy nắng mưa [D] ôi trông nhau sao bồi [Bm] hồi
Anh [Em] kêu tên em, em [A] mừng chẳng nói nên [D] lời

Nước mắt [D] rơi lòng bùi [Bm] ngùi mình dìu [F#m] nhau
Nghe tin [G] mơ say gió tới [A] cuốn lá thu bay [D] bay
Chợt mộng [G] tan gác vắng bóng [A] em thoáng chút hiên [D] nghe mưa rơi u [Bm] hoài
Buồn thương [Em] thân lang thang quê [A] người trọn kiếp lưu [D] đày

Hát tăng ½ tone lên [Eb] -------------------

Nước mắt [Eb] rơi lòng bùi [Cm] ngùi mình dìu [Gm] nhau
Nghe tin [Ab] mơ say gió tới [Bb] cuốn lá thu bay [Eb] bay
Chợt mộng [Ab] tan gác vắng bóng [Bb] em thoáng chút hiên [Eb] nghe mưa rơi u [Cm] hoài
Buồn thương [Fm] thân lang thang quê [Bb] người trọn kiếp lưu [Eb] đày

Trong [Eb] đêm đơn côi gió [Bb] mưa nhớ em vời [Eb] vợi
Thương [Ab] cánh hoa xưa xa cách đã [Bb] lâu không thấy [Eb] nhau
Qua [Ab] bao thương đau bóng [Bb] liêu có thắm như [Eb] xuân ta trao mối duyên [Cm] đầu
Đôi [Fm] môi son tươi và [Bb] vùng biển mắt xanh [Eb] màu

Nếu sớm [Eb] nào ngày trở [Cm] về liệu rằng [Gm] em
Còn yêu [Ab] anh như khi chúng [Bb] ta mới thương yêu [Eb] nhau
Ngại đôi [Ab] khi bão táp đã [Bb] khiến núi sông cách [Eb] ngăn cho em thay [Cm] lòng
Tình ly [Fm] tan cho ước [Bb] thề mộng cũ phai [Eb] tàn

Hát tăng ½ tone lên [E] -------------------

Hỡi non [E] cao ơi sông [C#m] sâu đời bể [Abm] dâu
Kể từ [A] đây mãi mãi mất [B] nhau mãi mang thương [E] đau
Lời anh [A] kêu tan theo sóng [B] dâng gió reo âm [E] vang bao la xa [C#m] mờ
Để cho [F#m] ta duyên ngẫu đôi [B] bờ tình mãi mong [E] chờ

Hát tăng ½ tone lên [F] -------------------

Hỡi non [F] cao ôi sông [Dm] sâu đời bể [Am] dâu
Lòng biển [Bb] sâu có biết cho [C] nhau thấu chăng niềm [F] đau
Lời anh [Bb] kêu tan theo sóng [C] dâng gió reo âm [F] vang bao la xa [Dm] mờ
Để duyên [Gm] ta ngăn đôi [C] bờ tình mãi mong [F] chờ

-----------------------------
French version

Vous [D] mes amis, tant [A] de fois vous me [D] dites
Que [G] d'ici peu je [A] ne serai plus [D] triste
J'ai [G] merais bien vous [A] croire un jour [D] mais j'en doute avec [Bm] raison
Es [Em] sayez de ré [A] pondre à ma [D] question

Qui sau [D] ra, qui sau [Bm] ra, qui sau [F#m] ra
Qui sau [G] ra me faire oub [A] lier dites- [D] moi
Ma [G] seule raison de [A] vivre sssay [D] ez de me le [Bm] dire
Qui sau [Em] ra, qui sau [A] ra, oui qui sau [D] ra

Vous [D] mes amis essay [A] ez de compren [D] dre
Une [G] seule fille au monde [A] peut me ren [D] dre
Tout [G] ce que j'ai perdu, [A] je sais qu'elle [D] ne reviendra [Bm] pas
Alors [Em] si vous pou [A] vez dites-le [D] moi

Qui sau [D] ra, qui sau [Bm] ra, qui sau [F#m] ra
Qui sau[G] ra me faire viv [A] re d'autres [D] joies
Je [G] n'avais qu'elle sur ter [A] re et sans elle ma [D] vie entiè [Bm] re
Je [Em] sais bien que le [A] bonheur n'existe [D] pas

Vous [E] mes amis [B] le soleil vous inon [E] de
Vous [A] dites que je [B] sortirai de [E] l'ombre
J'ai [A] merais bien vous [B] croire oui mais [E] mon coeur y renon [C#m] ce
Ma [F#m] question reste [B] toujours sans répon [E] se.

Qui sau [E] ra, qui sau [C#m] ra, qui sau [Abm] ra
Qui sau [A] ra me faire [B] oublier dites- [E] moi
Ma seu [A] le raison de [B] vivre essayez [E] de me le [C#m] dire
Qui sau [F#m] ra, qui sau [B] ra, oui qui sau [E] ra.

Qui sau [F] ra, qui sau [Dm] ra, qui sau [Am] ra
Qui sau [Bb] ra me faire [C] revivre d'autres [F] joies
Je n'a [Bb] vais qu'elle sur [C] terre et sans [F] elle ma vie entiè [Dm] re
Je sais [Gm] bien que le bon [C] heur n'existe [F] pas.

Qui sau [G] ra, qui sau [Em] ra, qui sau [Bm] ra
Qui sau [C] ra me faire [D] oublier dites- [G] moi
Ma seu [C] le raison de vivre [D] essayez [G] de me le [Fm] dire
Qui sau [Am] ra, qui sau[D] ra, oui qui sau [G] ra

----------------
Spanish version:

Pae-[D] se mio che [A] stai sulla colli-[D] na
Dis-[G] teso come un [A] vecchio addormenta-[D] to
La [G] noia l'abban-[A] dono il nien-[F#m] te don la tua malat-[Bm] tia
Pa-[Em] ese mio ti [A] lascio Io vado [D] via

Che sa-[D] ra, che sa-[Bm] ra, che sa-[F#m] ra
Che sa-[G] ra, della mia [A] vita chi lo [D] sa
So far [G] tutto o forse [A] niente da do-[F#m] mani si ve-[Bm] dra
E sa-[Em] ra, sara [A] quel che sa-[D] ra

Gli [D] amici miei son [A] quasi tutti [D] via
E [G] gli altri parti-[A] ranno dopo [D] me
Pec-[G] cato Perche [A] stavo bene in [F#m] loro compag-[Bm] nia
Ma [Em] tutto passa [A] tutto se ne [D] va

Che sa-[D] ra, che sa-[Bm] ra, che sa-[F#m] ra
Che sa-[G] ra, della mia [A] vita chi lo [D] sa
Con me [G] porto la chi-[A] tarra, e se la [F#m] notte pian-[Bm] gero
Una [Em] nenia di pa-[A] ese suone-[D] ro

Change key up 1 tone to [E] -----

A-[E] more mio ti [B] bacio sulla boc-[E] ca
Che [A] fu la fonte [B] del mio primo a-[E] more
Ti [A] do appunta-[B] mento Come [Abm] quando non lo [C#m] so
[F#m] Ma so soltanto [Bm] che ritorne-[E] ro
Che sa-[E] ra, che sa-[C#m] ra, che sa-[Abm] ra
Che sa-[A] ra, della mia [B] vita chi lo [E] sa
Con me [A] porto la chi-[B] tarra, e se la [Abm] notte pian-[C#m] gero
Una [F#m] nenia di pa-[B] ese suone-[E] ro

Change key up ½ tone to [F] -----

Che sa-[F] ra, che sa-[Dm] ra, che sa-[Am] ra
Che sa-[Bb] ra, della mia [C] vita chi lo [F] sa
Con me [Bb] porto la chi-[C] tarra, e se la [Am] notte pian-[Dm] gero
Una [Gm] nenia di pa-[C] ese suone-[F] ro

Che sa-[F] ra, che sa-[Dm] ra, che sa-[Am] ra
Che sa-[Bb] ra, della mia [C] vita chi lo [F] sa
So far [Bb] tutto o forse [C] niente da doma [Am] ni si ved [Dm] ra
E sa-Gm] ra, sara [C] quel che sa-[F] ra

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 11/26/2023

Views: 6204

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.